Our Team

Vishnu Kumar Agarwal

Vishnu Kumar Agarwal

Chairman

Mr. Vivek Sikaria

Mr. Vivek Sikaria

Managing Director

Mr. Vivek Sikaria

Nabin Acharya

Head, Sales & Marketing

Mr. Vivek Sikaria

Bidesh Man Singh Dangol

Head, After Sales

Mr. Vivek Sikaria

Sanu Krishna Maharjan

Head, Accounts & Finance